STRONA GŁÓWNA

Wykaz tematów

 

 

 DAWNE WIEKI 

Zarys dziejów Przemyśla

Część I

Część II

Część III

Topografia i fazy osadnictwa w Przemyślu

Złoty medal cesarza Walensa 

Amfory  

Gemma  

Początki Przemyśla w staropolskiej legendzie

Tajemnica kultu bogów słowiańskich w Przemyślu 

Św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu  

                Krótko o św, Brunonie Bonifacym z Kwerfurtu

                Szkic o św, Brunonie

                Druga "zaginiona" metropolia

                Rotunda-Martyrion w Przemyśłu

                List św Brunona do króla Henryka II

                Fragment Kroniki Thietmara

                Wibert o śmierci św. Brunona

                Fragment żywotu św. Romualda

 

Plan miasta Przemyśla z XVII wieku

Granice Ziemi Przemyskiej w czasach nowożytnych

Czy San będzie znowu rzeką żeglowną?

Czy generał Jarosław Dąbrowski został pochowany w Przemyślu? 

 

Herb Ziemi Przemyskiej i miasta Przemyśla

                Herb Ziemi Przemyskiej - drzeworyt ze statutów Jana Łaskiego z 1506 roku

                Herb miasta Przemyśla  - studium archiwalne

Przemyskie herby i flagi wczoraj i dziś

Geneza i rozwój herbów i flag miejskich Przemyśla

 

Zabytki Przemyśla 

                Kopiec Tatarski

                Stare Zamczysko

                Miasto Przedlokacyjne

                Pierwsze Budowle Sakralne

                Rotunda - Martyrion

                Zamek Kazimierzowski

                Wieża Zagarowa

                Kościoły i Klasztory

                Mury Obronne

                Rynek Miejski

                Twierdza

                Miejsca Pamięci Narodowej

                Cmentarz Główny

                Muzeum Archidiecezjalne

                 

KRESY WSCHODNIE 

Kresy Wschodnie    

LECHICKI  POCZĄTEK   POLSKI 

STOLICA IMPERIUM LECHITÓW

"LECHIA"   PATRIARCHY   FOCJUSZA

PRAPOLSKI  BASTION  TOPONIMICZNY  W  BRAMIE  PRZEMYSKIEJ  I  LĘDZANIE

ZARYS DZIEJÓW RUSI W OKRESIE DO XIII w.

ZNACZENIE  TERMINU  "RUŚ"

PROBLEM  RUSI  WE  WCZESNYM  OKRESIE  DZIEJÓW  POLSKI

POLSKA MIĘDZY WSCHODEM  A  ZACHODEM

POLSKA , LITWA , LETUWA , RUŚ

KWESTIA RUSKA W ŚWIETLE HISTORII  cz I

KWESTIA RUSKA W ŚWIETLE HISTORII  cz II

RUŚ  ZAKARPACKA

DĄŻENIA DO UNII POLSKO-LITEWSKO-MOSKIEWSKIEJ

ŚWIĘTY  ANDRZEJ  BOBOLA

ŚWIĘTY  JOZAFAT KUNCEWICZ

WOJNY KOZACKIE

HISTORIA  RUCHÓW  HAJDAMACKICH

SICZ I  HAJDAMACY

JUDAIZATORZY  W   CERKWI

* * * * *

"UKRAINA"  I  "UKRAIŃSKI" - KILKA UWAG NA TEMAT  TERMINOLOGII

RUCH   UKRAIŃSKI   A   MASONERIA

ZACHODNIA   UKRAINA

MYCHAJŁO  HRUSZEWSKI

NACJONALIZM UKRAIŃSKI

* * * * * 

PRZEŚLADOWANIA UNITÓW NA PODLASIU

POLACY  I  RUSINI

RUSINI  A  UKRAIŃCY

POLACY   GREKOKATOLICY

O POLAKACH   GREKOKATOLIKACH

O PRAWDĘ  -  ZE STOSUNKÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH

KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI W GALICJI

KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI W POLSCE 1918-1939

WALKI POLITYCZNE DUCHOWIEŃSTWA GREKOKATOLICKIEGO W II RP

SABOTAŻ UKRAIŃSKI  I  AKCJA PACYFIKACYJNA

SPRAWA  NISZCZENIA CERKWI W  II  RP

CERKIEW  PRAWOSŁAWNA 1939-1947

AKCJA REPOLONIZACYJNA NA POŁUDNIOWO WSCHODNICH TERYTORIACH R.P.

DEPOLONIZACJA KRESÓW POŁUDNIOWO WSCHODNICH

PRZYJĘCIE  OCHOTNIKÓW  DO  DYWIZJI  SS "GALIZIEN" W  PRZEMYŚLU

BISKUP JOZAFAT KOCYŁOWSKI

METROPOLITA ANDRZEJ SZEPTYCKI

KORESPONDENCJA   ARCYBISKUPA  B.TWARDOWSKIEGO   Z   A.SZEPTYCKIM 

* * * * * 

LUDOBÓJSTWA I WYGNANIA NA KRESACH

ZAGŁADA  KULTURY  POLSKIEJ  NA  KRESACH  WSCHODNICH

UKRAIŃCY KTÓRZY RATOWALI POLAKÓW

UKRAIŃCY KTÓRZY RATOWALI POLAKÓW - KRESOWA KSIĘGA SPRAWIEDLIWYCH

ARTYKUŁY DR WIKTORA POLISZCZUKA

OPERACJA "WISŁA"

O  UKRAIŃCACH  I  CMENTARZU  NA  MONTE CASSINO

PAWŁOKOMA - U ŻRÓDEŁ AKCJI ODWETOWEJ

* * * * * 

WSPÓŁCZESNY  NACJONALIZM  UKRAIŃSKI

UCHWAŁA  KRAJOWEGO PROWIDU  OUN  Z  1990 ROKU

NISZCZENIE  POLSKICH  ZBIORÓW  OSSOLINEUM  WE  LWOWIE 

UKRAIŃSKI  ARCYBISKUP  LWOWA  WYCHWALA   BANDERĘ

UKRAINO  POKOCHAJ  PRAWDĘ !

FAŁSZOWANIE  HISTORII

KNEBLOWANIE

PRZEMYŚL BUDUJE CMENTARZ UPA

PRZEMYŚL, ZIEMIA PRZEMYSKA I PROBLEM UKRAIŃSKI

SPRAWA BUDOWY KOPCA - POMNIKA W PRZEMYŚLU

AKADEMIA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU - REFLEKSJE

KRYZYS NA UKRAINIE cz. 1

KRYZYS NA UKRAINIE cz. 2

                 

 

WALKA  O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI 

Działalność niepodległościowa Władysława Sikorskiego w Przemyślu w latach 1914-1918

Obrona i wyzwolenie Przemyśla w roku 1918

Orlęta Przemyskie 

Pomnik Orląt Przemyskich

Harcerstwo w Przemyskiem 1909-1944

 

LATA II WOJNY ŚWIATOWEJ 

Obrona Przemyśla w roku 1939

Podwójna okupacja miasta 

Wspomnienia Jana Smołki - fragment

Bilans strat Przemyśla 

"Pewien wiersz" - polemika

Generał Władysław Anders w Przemyślu 1939

Przemyskie obozy jenieckie 1939-1944

Pierwsi więźniowie Oświęcimia 

Zagłada Żydów przemyskich

Nabożeństwo dla ochotników do dywizji SS-Galizien

Manifestacja na cześć Niemców

Przemyślanie - ofiary zbrodni katyńskiej 

Ofiary nacjonalistów ukraińskich

Przemyślanie na frontach II wojny światowej 

                 Cisza po wielkiej bitwie

                Oni byli pierwsi

                Proporczyk mistrza Jana

                Dwa spotkania dwóch wrogów

                Ułani generała Maczka

                Chłopcy z Błonia

                Pamięci tych co nie doszli

                   ORP "Orzeł" nie powrócił

                Tragedia w fiordzie Rombakken

                Bosman z Przekopanej

                Komandos ze Słowackiego

                Przyczólek donikąd

                Przemyskie Orlęta 1939 r.

                Podniebny husarz

                Obrońca Westerplatte

AKTUALNOŚCI

Ks Bronisław Markiewicz zapomniany pionier harcerstwa

Geneza i rozwój herbów i flag miejskich Przemyśla

Przemyskie herby i flagi wczoraj i dziś

Dezinformacje historyczne o   Przemyślu

80  rocznica urodzin   Zygmunta Korzeniowskiego ps. "WILGA"

WYSTAWA "Przed Wołyniem był Przemyśl - zbrodnia ludobójstwa na ludności polskiej 1939-1947"

APEL - "Przemyśl: obchody 14. Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu"

 

FOLDERY Z WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII MIASTA 

90 lat przemyskiego harcerstwa w służbie Bogu i Polsce 1909-1999

Orlęta Przemyskie - walka o niepodległość Polski 1909-1951

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu 1890-2000

Cena utraconej wolności - tajne plany germanizacji i sowietyzacji Przemyśla  1939-1945

Przemyślanie ofiary zbrodni w Charkowie, Katyniu i Miednoje w 1940 r.

Praca przymusowa Polaków na rzecz III Rzeszy

Papież Jan Paweł II "Świadek Nadziei" przemyskich metropolii

 

  Opracowanie strony:  © P.Jaroszczak - Przemyśl 2000-2012