STRONA GŁÓWNA

Kto jest faktycznie pochowany 

na ukraińskim cmentarzu 

          wojennym  w Pikulicach ?                   

Nadesłane przez Andrzeja Zapałowskiego


   
   
 

Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu

                                                                     Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
                                                                  Pan Dariusz TRACZ

          ul. Grunwaldzka 15

          35-959 Rzeszów

 

Dotyczy:  weryfikacji danych dotyczących upamiętnienia na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym

 

Szanowny Panie,

odpowiadając na pismo nr S – VI.5212.1.4.2012.MG z 14 maja br., w załączeniu przesyłam opinię Wojskowego Biura Badań Historycznych WCEO 

dotyczącą weryfikacji merytorycznej nadesłanego tekstu upamiętnienia na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym w Przemyślu.

                  Z poważaniem
                     DYREKTOR

 
                  Radomir KORSAK

 

Do wiadomości:

Dyrektor Departamentu Wychowania  i Promocji Obronności

  

W.R.  825-875

01.06.2012 r.

             

OPINIA

w sprawie weryfikacji danych dotyczących tekstu upamiętnienia  na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym w Przemyślu

 

Proponowane w piśmie nr S – VI.5212.1.4.2012.MG z 14 maja 2012 r. tekst upamiętnienia  na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym w Przemyślu przy ul. Kasztanowej                   budzi poważne wątpliwości zarówno odnośnie do treści, jak i danych liczbowych ze względu na:

1.   Do czasu utworzenia Obozu Jeńców nr 4 w Pikulicach w rejonie Przemyśla nie funkcjonował ani obóz jeniecki ani internowania. W rejonie tym, gdzie przez pierwszą dekadę listopada 1918 r. trwały walki o miasto i okolicę, jeńców ukraińskich osadzano doraźnie w miejscowym więzieniu śledczym. Na początku grudnia 1918 r. odesłano ich do utworzonego Obozu Jeńców w Dąbiu-Piaskach pod Krakowem.

2.    Od kwietnia 1919 r. funkcjonowała w Pikulicach Stacja Zborna dla Jeńców Wojennych, w połowie 1919 r. przemianowana na Stację Rozdzielczą, skąd jeńców wojennych kierowano do obozów jenieckich w Dąbiu-Piaskach i w Wadowicach. [CAW I. 304.1.63, Rozkaz Głównego Kwatermistrzostwa Szt. Gen. WP w Warszawie z 9 kwietnia 1919 r. do Dowództwa Grupy gen. W. Iwaszkiewicza; Oddział IV NDWP (Sekcja Jeńców), t. 34)].

 3.   Obóz Jeńców nr 4 w Pikulicach został formalnie utworzony na terenie byłych koszar dopiero rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych z 26 lipca 1919 r., a pismem MSWojsk z 1 sierpnia 1919 r. uszczegółowiono sprawy związane z formowaniem obozu. [Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział I Sztabu MSWojsk, t. 93; Oddział IV Naczelnego Dowództwa WP (Sekcja Jeńców), t. 4]. Faktycznie rozpoczął on funkcjonowanie na przełomie września i października 1919 r. W styczniu 1921 r. został on przemianowany na Obóz Internowania nr 4 w Pikulicach i we wrześniu 1921 r. zlikwidowany.

   

 4.    W Obozie Jenieckim nr 4 w Pikulicach przebywało w listopadzie 1919 r. 2036 jeńców sowieckich i zaledwie 699 jeńców ukraińskich. [CAW, Oddział IV NDWP (Sekcja Jeńców), t. ]. W kwietniu 1920 r. skierowano do tego obozu około 4000 internowanych szeregowców rosyjskich z korpusu gen. N. Bredowa, odizolowując ich od jeńców sowieckich. Ze względu na przepełnienie z obozu pikulickiego około 1000 szeregowców rosyjskich przewieziono do obozu w Strzałkowie. Większość z internowanych żołnierzy korpusu Bredowa opuściła obóz w na przełomie lipca i sierpnia 1920 r. Natomiast jeńcy sowieccy opuścili ten obóz w marcu 1921 r.

 

5.   Żołnierze armii Ukraińskiej Republiki Ludowej zostali internowani pod koniec listopada 1920 r. Do stopniowo opróżnianego z jeńców sowieckich obozu zaczęto kierować na początku grudnia 1920 r. grupy internowanych. [CAW, Oddział I Sztabu MSWojsk, t. 116]. Na początku trzeciej dekady grudnia 1920 r. przebywało w pikulickim obozie 3013 internowanych żołnierzy ukraińskich i 734 jeńców sowieckich, a w marcu 1921 r. – odpowiednio 1746 i 738. [CAW, Oddział I Sztabu MSWojsk, t. 118; Archiwum Akt Nowych, Prezydium Rady Ministrów, t. 9247/1921]. Najwięcej żołnierzy internowanych znajdowało się w obozie w styczniu 1921 r. – 3468. Ostatnich 576 internowanych opuściło obóz w pierwszej dekadzie września 1921 r.

 

6.  Z przedstawionych informacji dotyczących pobytu jeńców i internowanych w obozie pikulickim wynika, że najprawdopodobniej tylko około połowy pochowanych stanowili jeńcy i internowani żołnierze ukraińscy, a drugą połowę – jeńcy sowieccy i internowani żołnierzy rosyjscy.

 

7.  Z zachowanych akt w Centralnym Archiwum Wojskowym wynika, że liczba wszystkich żołnierzy ukraińskich i rosyjskich internowanych na całym terytorium Polski w listopadzie 1920 r. wynosiła około 30 tys. (około 15,5 tys. Ukraińców, ok. 7 tys. z oddziałów gen. S. Bułak-Bałachowicza, ok. 6,3 tys. z jednostek gen. B. Peremykina i ok. 1,5 tys. kozaków esauła Jakowlewa). [AAN, Protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP, k. 414]. W związku z tym przywoływana liczba 30 tys. „więzionych żołnierzy obu formacji” jest błędna.

 

         W świetle powyższych uwag tekst upamiętnienia powinien zostać ponownie zredagowany. Ze względu na złożoność tematu wskazane byłoby 

         skonsultowanie nowo zredagowanego tekstu, by uniknąć nieporozumień na tym tle.

                                                                                                                                                               Wojskowe Biuro Badań HistorycznychOpracowanie strony:  © P.Jaroszczak - Przemyśl 2017